NWO joins the Research Data Alliance

You are here

NWO joins the Research Data Alliance
12 Jan 2024

NWO joins the Research Data Alliance

The Dutch Research Council (NWO) has become a regional partner of the Research Data Alliance. The regional engagement partnership agreement was signed on the 1st of January 2024 by Hans de Jonge, the Director of Open Science NL at NWO and Hilary Hanahoe, the Secretary General of Research Data Alliance. 

Since its establishment in 2013, The Research Data Alliance (RDA) has grown into a vibrant global community in which data experts come together to exchange knowledge and agree on various international standards, training, and policies around research data. RDA’s mission is to build the social and technical bridges that enable open sharing and re-use of data, including across regional boundaries. It is, therefore, with great pleasure that we welcome the Netherlands as our newest regional partner. 

In the Netherlands, the National Coordination Point Research Data Management (LCRDM) already fulfils an important networking function for data professionals and policymakers. Members of the LCRDM network have already been actively participating in the RDA community for many years. Forming an official partnership with the RDA allows NWO to formalise the link between the local Dutch community of data professionals (LCRDM) and the global community, and make further steps in aligning on topics pertaining to research data. 

Besides institutional and regional partners, RDA also has more than 14,000 individual members drawn from more than 150 countries. In the Netherlands, more than 500 data professionals are already members of the community and play an active role in the RDA's working and interest groups. With this regional partnership, NWO not only recognises the importance of the RDA and these individual memberships, but also contributes strategically (by participating in the Regional Advisory Board) and financially to long-term sustainability of this essential international community. 

The Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS) also recently recognised the importance of the Research Data Alliance by selecting it for its fifth pledging round. With this, SCOSS calls on its supporters to financially support RDA, "a well-known, well-established infrastructure that is widely used and makes an important contribution to open science". NWO supports multiple Open Science infrastructures that have been selected by SCOSS. SCOSS selects applicants based on criteria including the service’s value to communities, governance structure, sustainability measures, which further signifies the essential role which RDA plays for the global research data community.

About the Research Data Alliance (RDA)

The Research Data Alliance (RDA), launched as a community-driven initiative in 2013, builds the social and technical infrastructure to enable open sharing and re-use of data. RDA has a grass-roots, inclusive approach covering all data lifecycle stages, engaging data producers, users and stewards, addressing data exchange, processing, and storage. Individual membership of RDA is free. For more details see - https://www.rd-alliance.org/about-rda

NWO and Open Science

NWO has long been committed to the open sharing and reuse of research data and the transition to Open Science. For example, research data generated during NWO projects should be made available as openly as possible. In addition, the Minister of Education, Culture and Science wanted to give open science a major boost and promised the investment of 20 million euros annually until 2031. NWO has been asked to oversee this investment through Open Science NL.

- - - Dutch version - - -

 

NWO sluit zich aan bij Research Data Alliance

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is partner geworden van de Research Data Alliance. De samenwerkingsovereenkomst is op 1 januari 2024 ondertekend door Hans de Jonge, directeur van NWO-onderdeel Open Science NL, en Hilary Hanahoe, secretaris-generaal van de Research Data Alliance.

Sinds haar oprichting is de Research Data Alliance (RDA) uitgegroeid tot een levendige wereldwijde gemeenschap, waarin data-experts samenkomen om kennis uit te wisselen en tot overeenstemming te komen over bijvoorbeeld internationale standaarden, trainingen en beleid rond onderzoeksdata. De missie van RDA is het bouwen van sociale en technische bruggen die het open delen en hergebruiken van data mogelijk maken, ook over regionale grenzen heen. Het is dan ook met groot genoegen dat we Nederland verwelkomen als onze nieuwste regionale partner.

In Nederland vervult het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) al een belangrijke netwerkfunctie voor dataprofessionals en beleidsmakers. Leden van het LCRDM-netwerk nemen al jaren actief deel aan de RDA-community. Door een officieel partnerschap aan te gaan met de RDA, wil NWO de link tussen de lokale Nederlandse gemeenschap van dataprofessionals (LCRDM) en de wereldwijde gemeenschap formaliseren en verdere stappen zetten in het afstemmen van onderwerpen rondom onderzoeksdata.

Behalve institutionele partners heeft RDA ook meer dan 14.000 individuele leden die afkomstig zijn uit meer dan 150 landen. In Nederland zijn al meer dan 500 dataprofessionals lid; zij spelen een actieve rol in de werkgroepen en belangengroepen van RDA. Met haar regionale partnerschap erkent NWO niet alleen het belang van de RDA en deze individuele lidmaatschappen, maar draagt ze ook strategisch (door deelname aan de regionale adviesraad) en financieel bij aan de duurzaamheid op lange termijn van deze essentiële internationale gemeenschap.

Ook de Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS) erkende recent het belang van de Research Data Alliance door haar te selecteren voor de vijfde pledging round. Hiermee roept SCOSS haar achterban op om RDA, ‘een bekende, gevestigde infrastructuur waarvan veel gebruik wordt gemaakt en die een belangrijke bijdrage levert aan open science’, financieel te ondersteunen. NWO ondersteunt meerdere openscience-infrastructuren die door SCOSS zijn geselecteerd. SCOSS selecteert aanvragers op basis van criteria zoals de waarde van de dienst voor gemeenschappen, bestuursstructuur, duurzaamheid, wat de essentiële rol van RDA voor de wereldwijde onderzoeksdatagemeenschap nog eens onderstreept.

Over de Research Data Alliance (RDA)

De Research Data Alliance (RDA) werd gelanceerd als een door de community gedreven initiatief in 2013. Ze bouwt aan een sociale en technische infrastructuur om het open delen en hergebruiken van data mogelijk te maken. RDA heeft een grassroots-, inclusieve aanpak die alle stadia van de levenscyclus van data omvat. Daarbij worden dataproducenten, -gebruikers en -beheerders betrokken en worden de uitwisseling, verwerking en opslag van data geadresseerd. Individueel lidmaatschap van RDA is gratis. Voor meer informatie zie - https://www.rd-alliance.org/about-rda.

NWO en open science

NWO zet zich al lange tijd in voor het open delen en hergebruiken van onderzoeksdata en de transitie naar open science. Zo moeten onderzoeksdata gegenereerd tijdens NWO-projecten zo open als mogelijk beschikbaar gesteld worden. Daarnaast is in maart 2023 Open Science NL van start gegaan als onderdeel van NWO. Door tot 2031 jaarlijks 20 miljoen euro extra te investeren, wil minister Dijkgraaf de transitie naar open science een flinke impuls geven. NWO heeft de opdracht gekregen om de coördinatie hiervan op zich te nemen middels Open Science NL.